Welkom bij Advocatenkantoor Neefjes

Algemene voorwaarden advocatenkantoor Neefjes
Artikel 1
Advocatenkantoor Neefjes is het kantoor van mr C.W.M. Neefjes, waarin deze als zelfstandig zijn advocatenpraktijk uitoefent in de vorm van eenmanszaak.
 
Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als cliënten verstrekken aan mr Neefjes, zulks voor zover het betreft opdrachten op juridisch gebied en/of op het gebied van de advocatuur.
 
Artikel 3
Alle opdrachten worden uitsluitend door mr Neefjes uitgevoerd, tenzij anders wordt overeengekomen. Mr Neefjes zal zich inspannen om het beoogde resultaat te bewerkstelligen, doch garandeert dat niet.
 
Artikel 4
Ieder aansprakelijkheid van mr Neefjes is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
Indien krachtens genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat terzake van de desbetreffende opdracht aan honorarium (excl. BTW, kantoorkosten en verschotten)aan de opdrachtgever in rekening is gebracht of nog in rekening gebracht kan worden. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage op het secretariaat aan de Waterlandlaan 81 te Purmerend,
 
Artikel 5
In het kader van de uitvoering van opdrachten is mr. Neefjes gerechtigd derden in te schakelen, bij de keuze waarvan uiterste zorgvuldigheid in acht genomen zal worden. Voor de gedragingen van deze derden draagt mr Neefjes geen verantwoordelijkheid. Evenmin is mr Neefjes aansprakelijk voor tekortkomingen van de derde. Vergoedingen van deze derden zullen voor rekening en risico komen van de opdrachtgever.
 
Artikel 6
Mr Neefjes verplicht zich om gelden die door derden aan de opdrachtgever dienen te worden betaald, te doen betalen, hetzij rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel op bankrekening NL21 INGB 0681982863 (ING Bank)ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Zee & Partners Advocaten.
Op deze rekening zullen gelden worden gehouden die mr Neefjes voor of ten behoeve va de opdrachtgever in depot heeft. Behoudens anders overeengekomen zal mr Neefjes geen rente verschuldigd zijn en geen administratie- of beheerskosten in rekening brengen. In het geval van telefonische spoedoverboeking zullen de bankkosten van deze betaling worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 
Artikel 7
In zaken, anders dan krachtens gefinancierde rechtshulp, worden de door mr Neefjes verrichte werkzaamheden periodiek gedeclareerd op basis van een door mr Neefjes bijgehouden urenadministratie, conform het schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met 6% kantoorkosten, 21% BTW, onbelaste en belaste verschotten.
Mr Neefjes is gerechtigd om terzake van honorarium en verschotten een voorschot bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 
Artikel 8
De door mr Neefjes aan haar opdrachtgever in rekening te brengen honorariumbedragen zijn gebaseerd op uurtarieven, die met de opdrachtgever bij het aanvaarden van de opdracht zijn overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium niet (mede) bepaald door de afloop van de zaak.
De uurtarieven zijn bij de opdrachtverlening aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigd. De tijd die wordt besteed aan de door mr Neefjes ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden zal worden geadministreerd onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrichting. Een specificatie van de door mr Neefjes in het kader van de uitvoering van de aan de opdracht bestede uren zal bij iedere declaratie worden overgelegd.
 
Artikel 9
Mr Neefjes is gerechtigd aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorariumbedragen te vermeerderen met 6% kantoorkosten ter dekking van gemaakte porti -, telefoon -, Fax -, computer -, reis -, kopieer – en andere overige kantoorkosten.
 
Artikel 10
In het geval van gefinancierde rechtshulp (toevoeging) zullen de door mr Neefjes verrichte werkzaamheden gedeclareerd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam.
Voor eigen rekening van de opdrachtgever blijven:
  • de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen per zaak c.q. instantie
(lees: toevoeging) eigen bijdrage;
  • de (on)belaste verschotten, zoals uittreksels, griffiekosten van derden en andere rechtstreeks aan mr Neefjes in rekening gebrachte kosten;
  • de eventueel door opdrachtgever verschuldigde bijdrage in de proceskosten van de wederpartij (bij verlies van de zaak);
  • de eventueel door de opdrachtgever te voeren procedure tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand.
 
Mr Neefjes is gerechtigd om terzake van de eigen bijdrage en voorzienbare verschotten een voorschot in rekening te brengen.
In het geval gefinancierde rechtshulp is aangevraagd, doch niet door de Raad voor Rechtsbijstand definitief wordt toegekend, dan wel de aanvraag in eerste aanleg is afgewezen, is mr Neefjes gerechtigd om overeenkomstig met artikel 7 een voorschot in rekening te brengen, onder de verplichting dit te verrekenen met de opdrachtgever indien en zover en vanaf de datum van ingang waarvan gefinancierde rechtshulp wordt toegekend. Indien een voorwaardelijke toevoeging wordt omgezet in een definitieve toevoeging is mr Neefjes niet gehouden om over deze voorschoten een rentebedrag te betalen.
Indien de opdrachtgever, na afwijzing van de toevoegingaanvraag, van mening is dat na peiljaarverlegging de toevoeging alsnog zou worden verleend, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor volledige en tijdige indiening van een verzoek om  peiljaarverlegging.
De opdrachtgever stelt mr Neefjes direct op de hoogte van wijzingen in de inkomens- en vermogenspositie aan zijn zijde, zulks in verband met een herbeoordeling van de financiële draagkracht die oorspronkelijk tot een afwijzing van de  aanvrage gefinancierde rechtshulp heeft geleid. Laat de opdrachtgever zulks na kan hij zich aan het einde van de zaak er niet jegens mr Neefjes er op beroepen dat hij voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking had kunnen komen.
Indien na afwikkeling van de opdracht de toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand werd ingetrokken op grond van het met de onder de toevoeging vallende werkzaamheden behaalde resultaat, is mr Neefjes gerechtigd om overeenkomstig de artikelen 7,8 en 9  met de opdrachtgever af te wikkelen.
 
Artikel 11
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of verrekening. Indien declaraties niet tijdig of geheel door de opdrachtgever worden voldaan, zijn de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ad 15% over het openstaande deel van de declaratie verschuldigd. Mr Neefjes is gerechtigd om in het geval van niet tijdige betaling van zijn declaratie, na een schriftelijke waarschuwing, zijn werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn.
 
Artikel 12
Bij beëindiging van de opdracht dan wel sluiting van het dossier ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging daarvan. Voorts worden alle van de opdrachtgever ontvangen originele bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd, inclusief originele uitspraken en grossen. Het overige dossier wordt gearchiveerd en gedurende ten minste 7 jaren na sluiting van het dossier bewaard. Hierna zal het dossier geacht te zijn gesloten.
Na sluiting van het dossier wordt de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de bewaring van zijn rechten door tijdige en herhaaldelijke sluiting van de verjaringstermijn. Mr Neefjes heeft dienaangaande na sluiting van het dossier geen taak of verantwoordelijkheid.
 
Artikel 13.
Indien u klachten hebt over de kwaliteit van de dienstverlening van mr Neefjes, over zijn declaratie(s) of andere aspecten van diens dienstverlening, dient u zich in eerste instantie te wenden tot mr G. Martin, die in hetzelfde kantorencomplex als mr Neefjes kantoor houdt, die uw klacht in behandeling zal nemen.
Indien uw klacht met de hulp van mr Martin niet tot een voor u bevredigende oplossing heeft geleid, dient u uw bezwaren voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (www.degeschillencommisie.nl), waarbij het kantoor van mr Neefjes is aangesloten.
 
Artikel 14
De rechtsverhouding tussen mr. Neefjes en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands Recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland.
 

Artikel 1

...

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn...

Waterlandlaan 81, 1441 RS Purmerend • tel. 0299-470030 • cneefjes@advocatenkantoorneefjes.nl • www.advocatenkantoorneefjes.nl • KvK. 37147364
De website van Advocatenkantoor Neefjes is gerealiseerd door BaseNet